Regulamin sprzedaży usług za pośrednictwem strony psychodiagnosis.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    
Strona internetowa Psychodiagnosis, dostępna pod
adresem internetowym http://psychodiagnosis.pl, prowadzony
jest przez Adama  Piskorka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Psychodiagnosis
Adam Piskore wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1251462141

 

 

2. Niniejszy
Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Strony i określa zasady korzystania możliwości zakupu usług i
towarów oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za
pośrednictwem sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.    
Konsument
osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

2.    
Sprzedawca
osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Psychodiagnosis Adam Piskorek ul. Okrzei 44a Kobyłka , wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 1251462141

 

2.    
Klient
każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

3.    
Przedsiębiorca
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.    
Sklep – strona
internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym psychodiagnosis.pl

5.    
Umowa zawarta na
odległość
– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.    
Regulamin
niniejszy regulamin Sklepu.

7.    
Zamówienie
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.

8.    
Formularz
zamówienia
– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9.    
Koszyk
element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży
Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    
Adres Sprzedawcy: ul. Okrzei 44a; 05-230 Kobyłka

2.    
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@psychodiagnosis.pl

3.    
Numer telefonu Sprzedawcy: 504-107-464

4.    
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 45 2490 0005 0000 4500 1314 9664

5.    
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą
adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą
w godzinach 9 – 16

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym
przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:

a.    
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Google Chrome,

b.    
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     
włączona obsługa plików cookies,,

d.    
zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.

2.    
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia.

 

 

 

 

3.    
 Ceny podane w
Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).

 

4.    
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
związania się Umową Sprzedaży.

5.    
W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub
świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna
cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.    
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie
oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za
transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana
w Sklepie w opisie Produktu.

 

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia
należy:

1.    
zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.    
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.    
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
Zamówienia bez rejestracji;

4.    
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj
przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne
niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.    
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk
“Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,

6.    
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    
Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b.    
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

2.    
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    
Płatność przy odbiorze

b.    
Płatność za pobraniem

c.     
Płatności elektroniczne poprzez portal Przelewy 24

d.    
Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na
temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za
stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.    
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    
W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
razie zamówienie zostanie anulowane.

b.    
płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.     
płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,
Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3
dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.    
Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór
osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
Klienta podczas składania Zamówienia.

5.    
A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku
zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania
dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po
skompletowaniu całego zamówienia.

6.    
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
liczy się w następujący sposób:

a.    
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7.     W
przypadku zakupu usługi jej termin realizacji jest podawany w opisie produktu.

 

9. Dostawa Produktu odbywa się
wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy
Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od
dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.

3.    
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    
W przypadku Umowy, która polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w
ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.    
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

6.    
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej
poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres
e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

  1.    

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty oraz usługi.

   2.    

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Czas ich rozpatrzenia 7 dni roboczych . 

4. W sytuacji anulowania wizyty na 24H przed zarezerwowaną wizytą  , pobrana kwota zwracana jest płatnikowi. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Konsumenta z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:

a.    
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.     
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.  
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.  
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.  
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu
internetowego mogą być:

a.    
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym
celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.